AKTINDSIGT I EGEN JOURNAL

Aktindsigt er patientens ret til at blive orienteret om de personlige oplysninger, der findes i lægens journal, til brug af patienten selv eller dennes advokat, og denne ret gælder ikke for andre.

Retten [til aktindsigt] er således ikke beregnet til videregivelse til tredjemand, for eksempel et forsikringsselskab eller andre, der på den måde lader patienten indsamle helbredsoplysninger om sig selv, typisk til administrativ brug.

- Et  forsikringsselskab må derfor ikke bede patienten om at dennes ret til aktindsigt for derigennem at opnå adgang til patientens sundhedsoplysninger, også selvom forsikringen stiller dette som en betingelse for, at forsikringen vil gå videre med f.eks. en erstatningssag.

Retten til aktindsigt gælder hele journalen, og ikke dele heraf.

- Klinikken kan ikke ved anvendelse af retten til aktindsigt anmodes om at sortere i journalen, dvs. fremsøge bestemte helbredsoplysninger, og fravælge andre. 

- Eftersom klinikken:

  • a) ikke i forbindelse med anvendelse af anmodning om aktindsigt kan foretage en sortering og fremsøgning af helbredsoplysninger, og

  • b) til 3. part (f.eks. et forsikringsselskab) ikke må fremsende irrelevante helbredsoplysninger, f.eks. i forhold til en eventuel forsikringssag, og kun må sende en journal i sin helhed, så må klinikken derfor ikke fremsende en patientjournal til 3. part, uanset om en patient har medsendt et skriftligt samtykke herom, da b) ikke kan overholdes.

- ​​​​​​​Vi fraråder ligeledes vore patienter selv at stå for en evt. sortering af helbredsoplysninger i journalen efter modtagelse heraf, idet en journal er lægens arbejdsredskab, hvor der bla. anvendes fagudtryk, og patienten ville derfor, uforvarende, risikere at komme til at stå dårligere f.eks. i en aktuel eller kommende forsikringssag, idet patienten ved en fejltagelse ville kunne komme til at fremsende enten for få eller for sagen irrelevante oplysninger.

- Før klinikken derfor fremsender journaloplysninger til 3. part (fraset patientens advokat, se ovenfor), så skal 3. part:

  • a) anvende en attestanmodning som specifikt er lavet til det pågældende formål

  • b) anføre formålet med indhentning af journaloplysningerne

  • c) have anført hvilket specifikt helbredsproblem der søges journaloplysninger om

  • f) angive en tidsperiode, som overholder aftalerne på området om indhentning af journaloplysninger

  • e) sørge for at vedlægge patientens skriftlige samtykke, evt. ved en digital underskrift, til indhentning af journaloplysningerne.

 

Lovmæssig baggrund
Patienten har på anmodning ret til indsigt i egen journal hos sin egen læge, jvf. § 37, stk. 1. For oplysninger journalført før 01. januar 2010 kan denne ret begrænses af hensyn til pågældende selv eller til tredjeperson, jvf. § 37 stk. 3. Lægen skal imødekomme patientens anmodning inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen og ellers underrette patienten om grunden til, at anmodningen ikke allerede er imødekommet. Samtidig skal lægen meddele, hvornår og i hvilket omfang, patienten så kan få aktindsigt, jvf. § 38, stk. 1.

Aktindsigt kan gives ved patientens gennemsyn af journalen, hvilket rummer den fordel, at lægen kan forklare det skrevne. Lægen kan i samråd med patienten vælge at udlevere en udskrift [enten elektronisk eller på papir] af den elektroniske journal. Det skal her erindres, at journalen også omfatter svar fra laboratorieundersøgelser, billeddiagnostik og funktionsprøver.

Sundhedsministeren har i bekendtgørelse nr. 526 af 23/05/2018 bestemt, at der ikke opkræves betaling første gang, der meddeles aktindsigt i patientjournaler efter sundhedslovens kapitel 8 om aktindsigt.

Hvis der efter udtrykkelig anmodning udleveres yderligere kopier eller afskrifter, kan vedkommende myndighed, institution eller autoriserede sundhedsperson (dvs. Lægerne Nørregade 10-2) opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger (10 kr. pr. side).

 

Praktisk fremgangsmåde når du som patient ønsker at benytte dig af din ret til aktindsigt
Klinikken udleverer hele journalen på een af disse 3 måder:

  • 1) ved at patienten (eller denne værge) på et forud aftalt tidspunkt medbringer et nyt USB stik i ubrudt original emballage, hvorpå journaludskrift lægges, hvorefter USB stikket gives tilbage til patienten (eller dennes værge)

  • 2) ved at journalen til patienten sendes elektronisk som et pdf bilag til en krypteret e-konsultation. Dette kræver, at patieten enten anvender klinikkens Patientportal eller appen Min Læge.

  • 3) Undtagelsesvist udleveres en kopi af hele journalen ved en udskrift på papir. såfremt førnævnte 2 muligheder under ingen omstændigheder kan lade sig gøre.